ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Thông tin chi tiết của các sản phẩm có sẵn cho việc mua hàng (bao gồm giá sản phẩm) được trình bày trên cửa hàng trực tuyến của Glo365. Glo365 chịu trách nhiệm đến tất cả thông tin chi tiết, sự mô tả, giá của các sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến của Glo365 là chính xác tại thời điểm mà các thông tin liên quan được đặt lên cửa hàng trực tuyến của Glo365. Mặc dù Glo365 luôn nỗ lực để giữ cho cửa hàng trực tuyến Glo365 cập nhật những thông tin mới nhất, tuy nhiên không tránh khỏi một số thông tin có thể không chính xác tại thời điểm bạn đặt đơn hàng.